תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

שיחה לפרשת שמות תשפ"ב

שיחה לפרשת שמות נמסרה בס"ד ביום שישי עש"ק פרשת שמות כ' בטבת תשפ"ב

פרשת שמות פותחת בפסוק "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו" וכתב החיד"א בספרו 'פני דוד' שמדומה לו שראה בדרשות רבי חיים ויטאל שסופי התיבות הן אותיות תהילים "ואלה שמות בני ישראל הבאים" ויש להבין מהו הקשר בין ספרו של דוד המלך לחומש שמות.

ועל הפסוק "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" ודרשו חז"ל שגירש עמרם את יוכבד והחזירה שוב הציג רבינו האר"י כמה תמיהות ואנו נוסיף עליהן עוד כמה:

מדוע הוצרכו גירושין וליקוחין מחדש לפני הולדת משה.

ובגמרא סוטה (יב.): א"ר יהודה בר זבינא: שעשה לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אמרו: אם הבנים שמחה. מדוע היתה הדגשה של הושבה באפריון ככלה חדשה.

ועוד בגמרא שם: א"ר יהודה בר זבינא: מקיש לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער, מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה, ע"כ. – וצ"ב מדוע התרחש חידוש כזה של לידה שלא בצער.

ועוד בגמרא: את בת לוי – אפשר, בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת? דא"ר חמא בר' חנינא: זו יוכבד, שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר: אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים! א"ר יהודה: שנולדו בה סימני נערות, ע"כ. וצ"ב מדוע הוצרך הנס המופלא של חידוש סימני נערות.

ובמסכת סוטה (יא:) ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' – רב ושמואל, חד אמר: אשה ובתה, וחד אמר: כלה וחמותה. מ"ד אשה ובתה, יוכבד ומרים; ומ"ד כלה וחמותה, יוכבד ואלישבע. תניא כמ"ד אשה ובתה, דתניא: שפרה – זו יוכבד, ולמה נקרא שמה שפרה? שמשפרת את הולד; ד"א: שפרה – שפרו ורבו ישראל בימיה, ע"כ. וצ"ב מדוע נשתנו שמותיהן של יוכבד ומרים.

ועוד צ"ב מדוע נקרא שמה של יוכבד 'שפרה' מלשון שפרו ורבו ישראל בימיה והרי לכאורה כל אשה ואשה באותו הדור היתה יכולה להתכנות בשם 'שפרה'.

ונקדים ע"פ הגמרא בעירובין (יח:) וז"ל: ואמר רבי ירמיה בן אלעזר: כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין, שנאמר ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, מכלל דעד האידנא לאו כצלמו אוליד. מיתיבי, היה רבי מאיר אומר: אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה, ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה? כי קאמרינן ההוא – בשכבת זרע דחזא לאונסיה, עכ"ל.

וחידש לנו רבינו האר"י במקומות רבים כי אותן הנשמות שיצאו מאדה"ר בק"ל שנים אלו הוצרכו לתיקון והאבות הקדושים החלו בתיקונן עד שבא יעקב אבינו וצירף עצמו ק"ל שנים לפני שהתחיל במלאכה האדירה ומאז הוא ובנו יוסף היו מגיירין גיורין במצרים ומאז בני ישראל במשך רד"ו שנים המשיכו בפעולה זו של תיקון הנשמות הנידחות והאובדות וכתב החת"ס בדרשותיו כי אם היינו נשארים במצרים ארבע מאות שנה כתוכנית המקורית היינו גומרים את כל התיקון אלא מאי שהקשו המצרים את עול השיעבוד והיתה חובה לחלץ את ישראל מוקדם אחר מאתיים ועשר שנים וא"כ נותרה עלינו המלאכה של מאה ותשעים השנים הנותרות וזו פעולתינו ומלאכתנו לאורך הדורות בימי השובבי"ם.

גם כאן בספר שמות מגיעה אם משה אחר צירוף ובירור של ק"ל שנה ויולדת את משה שכל מהותו וייעודו לתקן את הנשמות האבודות של ק"ל שנים דאדה"ר ולכן הוצרכו כל המעשים המחודשים הללו כדי להורות דנשמת משה היא שונה ונולדה ללא סיגי רע[1].

ומצאתי בספרו של הרב חיד"א פני דוד דבר נפלא וז"ל: כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה וכו'. פירש הרב כתנות אור דהם צדיקות ולא היו בפתקא של חוה ונמשלו לחיות שאינן צריכות מילדת ע"ש ולפי דרכו אפשר במ"ש חכמי האמת דקודם החטא היה שמה חיה. ואחר שחטאה נקראת חוה מלשון חויא. ושרה באה לתקן וע"כ נקראת בתחילה שרי כמ"ש בעניותנו לעיל פ' וירא ע"ש וז"ש כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה כונתם ראויות לקרותן חיה לכל אחת מהנה כי צדיקות הן כמו שהיתה חוה קודם החטא שנקראת חיה ואלו קראו בשמותן חיות לרוב צדקתן ולזה אינן צריכות מילדת בטרם תבא המילדת וילדו, עכ"ל.

הראת לדעת כי יש בהנהגת יוכבד תיקון ממשי לחטאה של חוה.

אך לפ"ז מאי מעליותא דמרים ומה מקומה בכל תמונת התיקון.

ומצאנו בגמרא בסוטה שדרשו כמה פסוקים בדברי הימים שנראים לכאורה ללא פשר (בפרק ב' י"ח – י"ט) "וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון: ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור"

(ובפרק ד' ה – ז) "ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה: ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה: ובני חלאה צרת יצחר וצחר ואתנן"

וז"ל הגמרא: וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון וכו'… עזובה – זו מרים, ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה מתחילתה. הוליד? והלא מינסב הוה נסיב לה! א"ר יוחנן: כל הנושא אשה לשם שמים, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. יריעות – שהיו פניה דומין ליריעות. ואלה בניה – אל תקרי בניה אלא בוניה. ישר – שישר את עצמו; שובב – ששיבב את יצרו; וארדון – שרדה את יצרו; ואיכא דאמרי: על שהיו פניה דומין לורד. ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה, אשחור – זה כלב, ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות: אבי – שנעשה לה כאב; תקוע – שתקע את לבו לאביו שבשמים. היו שתי נשים – נעשה מרים כשתי נשים, חלאה ונערה – לא חלאה ונערה הואי, אלא בתחילה חלאה ולבסוף נערה. ובני חלאה צרת וצהר ואתנן, צרת – שנעשית צרה לחברותיה; צהר – שהיו פניה דומין כצהרים; אתנן – שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו. ויצו פרעה לכל עמו – א"ר יוסי בר' חנינא: אף על עמו גזר. ואמר ר"י בר' חנינא, שלש גזירות גזר: בתחילה – אם בן הוא והמתן אותו, ולבסוף – כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ולבסוף – אף על עמו גזר. וילך איש מבית לוי – להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון (שראה שאמר) +מסורת הש"ס: [שגזר]+ פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז, ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר: ותגזר אומר ויקם לך! עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. ויקח – ויחזור מיבעי ליה! א"ר יהודה בר זבינא: שעשה לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אמרו: אם הבנים שמחה. את בת לוי – אפשר, בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת? דא"ר חמא בר' חנינא: זו יוכבד, שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר: אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים! א"ר יהודה: שנולדו בה סימני נערות.

ובמד"ר (שמות רבה פרשה א) ותמת עזובה – מלמד שנחלית ונהגו בה מנהג מיתה ועזבוה וגם כלב עזבה. ויקח לו כלב את אפרת – אפרת זו מרים, ולמה נקרא שמה אפרת? שפרו ישראל ורבו על ידיה. ומהו ויקח לו? מאחר שנתרפאת עשה בה מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון מרוב שמחתו בה. וכן אתה מוצא שקורא למרים במקום אחר שתי שמות על שם המאורע שארע לה, הדא הוא דכתיב: ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה אשחור זה כלב, לפי שאשחור בן חצרון היה. ולמה נקרא שמו אשחור? שהשחירו פניו בתענית. אבי תקוע – נעשה לו כאב. תקוע – שתקוע לבו לאביו שבשמים. שתי נשים – כשתי נשים. חלאה ונערה – לא חלאה ולא נערה היא אלא מרים שמה. ולמה נקרא שמה חלאה ונערה? שחלתה ונערה מחוליה והחזירה הקדוש ברוך הוא לנערותיה.

ששה שמות למרים

ותורף דבריהם כי לכלב בן יפונה היו עוד שני כינויים 'כלב בן חצרון' 'אשחור אבי תקוע' והוא נשא את מרים לאשה, אלא שמרים חלתה מחלה קשה שכיערה אותה ובכ"ז כלב הביט ליראת ה' שבה ולא ליופי והקושי וטיפל בה טיפול מסור – רוחני וגשמי עד שבצורה פלאית התרפאה מרים הצדקת ויופיה היה יוצא דופן ועפ"ז חידשה הגמרא כי למרים היו ששה שמות:

 • מרים – זהו שמה
 • פועה – על שם תפקידה שהיתה פועה לולדות
 • חלאה – זוהי תקופת מחלתה הקשה
 • עזובה – בתקופה זו איש לא רצה לשאת אותה לאשה
 • נערה – זוהי תקופת ההבראה אחרי טיפולו המסור של כליב בן יפונה בעלה.
 • אפרת – שפרו ורבו ישראל בימיה.

ואם כן מצאנו מקבילות בין מה שקרה ליוכבד לתהליכים שעברה מרים, והן:

 • עזיבה.
 • חזרה לנעורים.
 • לקיחה ונישואין מחדש.
 • הושבה באפריון.
 • כינוי על שם פרית ורבית ישראל בימיהן שפרה ואפרת.

ויש להבין מהו סוד הדברים.

הגמרא בסוטה יא: מביאה בזה"ל: ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים[2] – רב ושמואל, חד אמר: בתי כהונה ולויה, וחד אמר: בתי מלכות. מ"ד בתי כהונה ולויה, אהרן ומשה; ומ"ד בתי מלכות, דוד נמי ממרים קאתי, דכתיב: ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור, וכתיב: ודוד בן איש אפרתי וגו', ע"כ.

דהרי אדה"ר חי תתק"ל שנים ודוד המלך קיבל משנותיו שבעים שנה והוא משלימו של אדה"ר לאלף השנים.

ונמצא שיוכבד עוסקת בתיקון אדה"ר ואילו פועה עוסקת בתיקון דוד שהוא משלימו של אדם ולכן גם היא הוצרכה לכל השינויים המיוחדים שעברה אמה יוכבד.

הקבלה בין משה לדוד

ובאמת מצינו הקבלה נדירה בין דוד לבין משה רבינו בתחילת מדרש תהילים [שוחר טוב מזמור א'] וז"ל: וזאת תורת האדם ה' אלהים (שמואל ב' ז' י"ט) זאת תורת אברהם יצחק ויעקב, אין כתיב כאן, אלא זאת תורת האדם, ומי הוא המשובח שבנביאים, והמשובח שבמלכים, המשובח שבנביאים, זה משה, שנאמר ומשה עלה אל האלהים (שמות יט ג), המשובח שבמלכים, זהו דוד, את מוצא כל מה שעשה משה עשה דוד:

 • משה הוציא את ישראל ממצרים, ודוד הוציא את ישראל משעבוד גליות.
 • משה עשה מלחמה בסיחון ועוג, ודוד עשה מלחמה כל סביביו, שנאמר כי מלחמות ה' אלהים (הוא) נלחם (שמואל א' כה כח).
 • משה מלך על ישראל ועל יהודה, שנאמר ויהי בישרון מלך (דברים לג ה), ודוד מלך על ישראל ועל יהודה.
 • משה קרע לישראל את הים, ודוד קרע לישראל את הנהרות, שנאמר בהצותו את ארם נהרים (תהלים ס ב).
 • משה בנה מזבח, ודוד בנה מזבח.
 • זה הקריב וזה הקריב.
 • משה נתן חמשה חומשי תורה לישראל, ודוד נתן חמשה ספרים שבתהלים לישראל, [אשרי האיש (תהלים א), ואשרי משכיל (תהלים מא), מזמור לאסף (תהלים עג), תפלה למשה (תהלים צ), יאמרו גאולי ה' (תהלים קז)].
 • משה בירך לישראל באשריך, ודוד בירך את ישראל באשרי.

ועפ"ז נבין מדוע ספר שמות פותח ברמז של סופי תיבות 'תהילים' ע"מ לרמז כי מה שהתחיל משה רבינו יבא וימשיך לתקן דוד המלך.

 

ונזכה לאהבת התורה ולומדיה, נתנאל ברבי שאול ניר

השיעורים נמסרים תמידין כסדרן בס"ד בימי שלישי וחמישי בשעה 11:25 בחדר השיעורים שבעזר"נ של ביהמ"ד 'מתמידים' ברחוב דרכי איש, ופתוחים לכל הלומדים.

תגובות: בטל' 0548-411554 מייל:gmail.com@0548411554N

לשמיעת שעורי ההלכה בקול הלשון: 073-2951256 יש להקיש 6 ואח"כ להקיש 1

לשיעורים בנושאים נוספים 073-2951256 ומיד להקיש 9

ובאתרי 'דורשי ציון וקול הלשון' תמצא את המאמר הזה ורבים כמותו לשמיעה, קריאה וצפיה.

___________________________________________

 

[1] ורמז זאת רש"י בפרשת נשא וז"ל: קערת כסף – מנין אותיותיו בגימטריה תתק"ל כנגד שנותיו של אדם הראשון: שלשים ומאה משקלה – על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם בן מאה ושלשים שנה היה, שנאמר (בראשית ה, ג) ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו וגו', עכ"ל. וראיתי עוד רמז בזה באותיות משקלה – משה ק"ל שהרי גם משה רבינו נולד אחר ק"ל שנים במצרים.

 

[2] ובספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח וז"ל: בתים אלו איני יודע מה הם כשהוא אומר מקצה עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים (מלכים א' ט י) את בית ה' זו כהונה ואת בית המלך זו המלכות, ע"כ. הרי שרק מדוד המלך לבדו קמו שני הבתים.

 

לצפיה בשיעור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לצפיה בשיעור

ותחיין את הילדים - שיחה לפרשת שמות

תגיות האתר

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן