רשת כוללים ללימוד כל חלקי התורה .

תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

לוגו בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

יום ט"ו באב – 'תיקון הכללי'

יום ט"ו באב – 'תיקון הכללי'

שנינו במסכת תענית (דף ל:) אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים. בשלמא יום הכפורים – משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא חמשה עשר באב מאי היא?

         א.         אמר רב יהודה אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' – דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה.

         ב.         אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה. מאי דרוש? אמר רב: ממנו, ולא מבנינו.

          ג.          רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר: עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה, שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי, אלי היה הדבור.

         ד.         עולא אמר: יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר: לאיזה שירצו יעלו.

         ה.         רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב – שלא הסריחו, והמטיב – שנתנו לקבורה.

          ו.          רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה, לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא: וקרו ליה יום תבר מגל. מכאן ואילך, דמוסיף – יוסיף, ודלא מוסיף – יאסף מאי יאסף? אמר רב יוסף: תקבריה אימיה.

וצריך להבין מה ייחודו של יום ט"ו באב דהרי לא במקרה חלו היה כל הני מילי.

ונראה לבאר דט' באב היה יום המסמל תוקף דין ושבירת כל היקום, וענין זה נמשך עד יום ט"ו באב

אך כעת רוצה הקב"ה להכין את עולמו בדרך של מיתוק הדין ומיזוגו ברחמים, וכיוון שבראש השנה נברא אדם, והיה זה יום השישי למעשה בראשית נמצא שבכ"ה באלול הוחל מעשה בראשית דהיינו יום ראשון שבו נאמר יהי אור, וידוע מהגמרא בסוטה (ב.) שארבעים יום קודם יצירת הולד כבר נקבע מהלך חייו דאמר רב יהודה אמר רב: ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני וכן כאן באחד בתשרי יהיה ראש השנה וכעת נקבע דינו של העולם, ולכן בט"ו באב הוי ארבעים יום קודם כ"ה באלול, יוצאת בת קול ומובילה את העולם לכיוון של אחדות וגיבוש להיפך מט' באב שמעיד על פירוד וריחוק, וכלשון רבינו האר"י אנו עוברים 'מרשות הרבים' ששם יש ריחוק ואיש אינו מכיר את השני לעומת 'רשות היחיד' שבה נמצאים ידידים ומכרים המסייעים זה לזה.

ויש עוד להבחין כי ביום זה נקרא בפי חז"ל יום 'תבר מגל' דהיינו בו אנו שוברים את הכוח המשבר שעד עתה היה בעולם כוחות מקצצים ומשברים וזורעים הרס וחורבן בעולם והם הנקראים 'מגל' וביום זה מתבטלת ממשלתם.

שמונה מעלות ביום ט"ו באב

והמעיין יבחין כי עוד דברים חיוביים שקרו בט"ו באב מורים על ענין זה של הפסקת כח הדין וההבדלה:

א.      סילוק ההגבלה מביאת השבטים זה בזה.

ב.      ביטול השבועה שלא לתת לבנימין אשה.

ג.       הפסקת המות מעל דור המדבר.

ד.      פירוק המשמרות המונעים מישראל לעלות לביהמ"ק.

ה.      הסרת החרפה והבזיון מעל הרוגי ביתר.

ו.        הפסקת כריתת העצים – שהרי עצם מעשה הכריתה הוא השחתה.

ואף שחז"ל מנו לנו רק ששה דברים כתב מהרח"ו בספר פרי עץ חיים דאית ביום זה שבעה דברים דהא כולי עלמא ממהרים לנטוע נטיעות כדי להרוויח שנת ערלה וע"י מעשה זה מסלק מעל הנטיעה את טומאת הערלה, וזהו ג"כ בחינת 'תבר מגל' דהיינו שבירת כח ההרס שהוא הקלי'.

ויש עוד להבחין בענין שמיני שנרמז בגמרא שהוא 'ריבוי התורה' דמוסיף יוסיף שהרי הלילות מתארכים ויש פנאי לעסק התורה.

ויש לבאר ע"פ היסוד הידוע מכתבי האר"י שקודם בריאת העולם שבעה מלכין קדמאין נחרבו ואח"כ בא המלך השמיני 'הדר' שריפא וחבש את כל השברים של העולם  ולפיכך עלינו לרפא את השבר של השבעה מקרים רעים שקרו בעולם ואלו ששת הענינים שהוזכרו בגמרא והשביעי שהוזכר בפע"ח, ואח"כ נשתדל להרבות ולהגביר חיילים בתורה וזהו המלך השמיני שהוא המתקן והמרפא.

הקשר בין יום הכיפורים לט"ו באב

ויש לעורר כי המשנה כרכה יחדיו את יום הכיפורים יחד עם יום ט"ו באב ונראה לבאר בזה כי באמת יום הכיפורים תיקן את חטא שבירת הלוחות שהחל בי"ז בתמוז שהוא שייך לסוגיית תשעה באב שזה מתחיל את בין המצרים וזה חותמם, ולדברינו ניחא כי בט"ו באב מצינו כפרה ותיקון של דברים שקרו בתשעה באב – שהרי ביתר נחרבה בתשעה באב, וצער זה נותר על עומדו משום שלא ניתנו לקבורה ואילו הרוגי ביתר נקברו דוקא בט"ו באב, וכן בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וכל שנה ושנה מתים אנשי 'דור המדבר' וסיום הפרשה המצערת קורה בט"ו באב הרי שט"ו באב הוא תיקון לימי בין המצרים ששיאם הוא תשעה באב, והלוחות השניות שניתנו ביוהכ"פ הם מתקנות את פגם בין המצרים של שבירת הלוחות שקרה בי"ז בתמוז, וזה הקשר בין שני הימים הנפלאים הללו שמסמלים תיקון והתחלה חדשה.

ונראה שזה מה שרצו בנות ירושלים להורות במחול המשותף שכולן בבגדי לבן אחידים, שכל אחת שואלת מחבירתה להעיד על האחדות שכולנו עוברים למצב של 'רשות היחיד' ולכן ארבע כתות של בתולות איכא כנגד ארבע אותיות השם יקוק המתאחדות ביום זה ועי' בפע"ח בענין ט"ו באב.

ובתפארת ישראל כתב וז"ל: התכוונו להקב"ה שנקרא בחור בשיר השירים כולו, דנאמר "בחור כארזים" שא נא עיניך מה אתה בורר לך, ר"ל איה אומה קדושה בעולם כאומה זו, אל תתן עיניך בנוי, דאע"ג שחטאו לפניך תתן עיניך במשפחה, בניך בני בחוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב, שקר החן של שאר האומות, הבל יופי שלהם, דאפי' כשעושין מצוות, כוונתם רק להחניף לך, כמ"ש חסיד שלהן, ומקרבין נחוחין לאלדה דשמיא, אבל ומצלין לחיי מלכא ובנוהי (כר"ה ד.) וכן חסד לאומים חטאתם (כב"ב י:) אבל אשתך החלשה הקטנה, שהיא יראת ה', היא תתהלל, שעומדות היום לפניך ככלה מקושטה, ואומרת כאביה, הא קריבת נפשי קדמך (כשבת פ"ט:) היא היא תתהלל, שגם כתמי חטאותיה הם היום לה לעדי ולתפארת, בעבור כי נתהפכו לזכיות.

 

ונזכה לאהבת התורה ולומדיה, נתנאל ברבי שאול ניר

השיעורים נמסרים תמידין כסדרן בס"ד בימי שלישי וחמישי בשעה 11:45 בחדר השיעורים שבעזר"נ של ביהמ"ד 'מתמידים' ברחוב דרכי איש, ופתוחים לכל הלומדים.

תגובות: בטל' 0548-411554  מייל:gmail.com@0548411554N

לשמיעת שעורי ההלכה בקול הלשון: 073-2951256 יש להקיש 6 ואח"כ להקיש 1

לשיעורים בנושאים נוספים 073-2951256 ומיד להקיש 9

ובאתר 'דורשי ציון' תמצא את המאמר הזה לקריאה, ועוד רבים ומגוונים.

לשמיעת השיעור

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן