סניף ביתר

קרני דאומנא

  כלים שמלאכתם לאיסור שאין בהם שימושי היתר מצאנו ראינו בשיעורים הקודמים [ובעיקר בשיעור 'כלי מוקצה חמורים'] ארבעה כלי מוקצה