הלכות שבת-הרב נתנאל ניר

כסא טרסקל

  בירור גדול בשיטת הראשונים והאחרונים לגבי סוגי אהלים הבנוים ועומדים אך אינם 'פרושים כתבנית אהל' ובו יתבארו נפק"מ רבות

מלאכת מחתך

נמסר בס"ד בהיכל כולל 'דורשי ציון' בפני רבני 'חבורת ההלכה' בשבוע פרשת וישלח כסליו תשפ"א. בבואנו לעסוק בדיני 'פתיחת אריזות'