תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

שואל ומשיב

בגמ' בברכות שאלו דלכאורה אפשר היה ללמוד חיוב ברכת התורה לאחריה מברכת המזון שהוא לאחר האוכל מק"ו, דאם על המזון שאי"צ מדאורייתא לברך לפניו אפ"ה צריך לברך לאחריו, תורה שצריך לברך לפניה כדילפי' מ"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" אינו דין שצריך לברך אחריה, ודחתה הגמ' מה למזון שכן נהנה.

ומבואר דבתורה אין סברא שכן נהנה. ובפשטות הביאור בזה דבאוכל עיקר מהותו הוא הנאה לגוף, משא"כ לימוד תורה שעיקרו הוא בעמל, וכדפירש רש"י עה"פ "אם בחוקתי תלכו" שתהיו 'עמלים' בתורה.

אך קשה א"כ מדוע כל בוקר בברכת התורה אנו מבקשים 'והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו' וכו', הרי לכאורה זה היפך צורת לימוד התורה שהוא בעמל, ועוד יש להבין מדוע נקטו דוקא לשון 'והערב' שהוא לשון עריבות [מתיקות].

ונראה ד'והערב נא' הוא מלשון 'עָרֶב', דהנה מצינו דערב אי"צ קנין כדי להשתעבד, ואע"ג דלכאורה אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא אפ"ה ערב משתעבד משום ד'בההיא הנאה שסומך עליו המלוה גמר ומשעבד נפשיה'. והנה בודאי לערב קשה לקחת על עצמו עול להחזיר כ"כ הרבה כסף, אבל במה שסומכים עליו שהוא יעמוד בזה, זה הופך עבורו את העול לאתגר ויש לו מזה הנאה רוחנית גבוהה עד כדי כך שמשעבד עצמו ואי"צ קנין לזה.

אותו דבר ישנו בלימוד התורה, אדם מתחיל סוגיא ונתקל בקשיים רבים ויש לו מלא שאלות כרימון, ואם מסתכלים על זה בצורה פשוטה זה עול וקושי רב, אך צריך להסתכל על זה בצורה שבכל דברי תורה טמון עומק רב, ורק ע"י השאלות והקשיים אפשר להגיע למהלך טוב בסוגיא, וה' שלח לך שאלות אלו כי הוא כביכול סומך עליך שתוכל לתרץ שאלות אלו ולהגיע למהלך נפלא בסוגיא, וכמה שיש לך יותר שאלות, זהו סימן שה' יותר סומך עליך שתמצא את הדרך ליישב את כל הסוגיא.

נמצא לפי"ז שבודאי צריכים להיות עמלים בתורה, אבל באותו עמל כבר יש את ה'והערב נא', שהוא הנאה רוחנית בכך שהקב"ה סומך עלי, וכענין ערב. ולפ"ז יש לפרש את דברי הגמ' דבמזון מברכים לאחריו שכן נהנה היינו הנאה גשמית, שזה יש רק אחרי האוכל ולא לפניו, דלפניו הוא רעב ואחריו הוא שבע, אבל ד"ת הנאתם היא הנאת 'ערב' שישנה כבר בתחילת הלימוד ועיקרה בתחילת הלימוד, וכמו בערב שעיקר הנאתו הוא בזמן ההלוואה שהמלוה סומך עליו, ולכך יש סברא שיברך רק לפניו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שואל ומשיב

תגיות האתר

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן

דילוג לתוכן