היה שותף

הכולל מתקיים בעיקר מתרומות תושבים, אברכים וידידים אוהבי תורה ללא נסיעות למגביות בחו"ל או נגידים וקרנות מיוחדות.

 מסגרת התמיכה לאברכים גדלה משנה לשנה, 

והכולל מחלק מידי חודש תמיכה בסך כ 350,000 ₪ לאברכים! 

 וכן תוספות מיוחדות לחגים.

סיעתא דשמיא מיוחדת מלווה כולל זה מראשיתו 

ואין ספק שהדבר בזכות כל התומכים והעוסקים למען הכולל  

אשר עושים זאת לשם שמיים בלבד.